Granty NCN

Badanie skali zjawiska gerrymanderingu w polskich wyborach do rad gmin w 2014 r.

W 2014 r., po raz pierwszy w dziejach III RP, członkowie rad gmin (z wyjątkiem miast na prawach powiatu) będą wybierani w okręgach jednomandatowych. Ponieważ granice tych okręgów będą wyznaczane przez organy stanowiące (rady gmin), a Kodeks wyborczy pozostawia tym organom szeroką swobodę w tej materii (w szczególności dopuszcza odchylenia od normy reprezentacji sięgające nawet 50% w obie strony), nowe przepisy stwarzają istotne zagrożenia wystąpienia zjawiska gerrymanderingu – manipulacji rozmiarem i granicami okręgów dla korzyści partyjnej (zwykle poprzez koncentrację wyborców opozycyjnych w kilku okręgach i rozproszenie reszty w taki sposób, by w żadnym innym nie mogli oni uzyskać większości).

Więcej informacji

Ścieżki sukcesu, drogi odwrotu - wzorce kariery wyborczej i cyrkulacji elit w polskim wielopoziomowym systemie rywalizacji wyborczej

Celem projektu jest badanie ścieżek kariery w wielopoziomowym systemie wyborczym, czyli wzorów, w które układają się indywidualne losy polityków startujących w kolejnych wyborach. Kluczowe jest tu uwzględnieniem faktu, że struktury władzy publicznej w Polsce, w szczególności pochodzące z wyborów, tworzą swoistą hierarchię. Formalnie nie jest to hierarchia, która opiera się na podporządkowaniu – gmin powiatom, powiatów województwom, ani wszystkich szczebli samorządu władzom krajowym. Jednak, pomimo takiej niezależności, każdy z kolejnych poziomów władzy obejmuje większy obszar, większą liczbę mieszkańców i w związku z tym może być (i często bywa) postrzegany jako ważniejszy.

Więcej informacji

Badania nad wyborami

Przeliczanie głosów na mandaty w systemie d’Hondta

W ramach projektu wypracowana została nowa formuła pozwalająca – z większą dokładnością niż dotychczasowe – szacować liczbę mandatów uzyskanych przez poszczególne partie w wyborach w systemach proporcjonalnych stosujących w zakresie przeliczania głosów na mandaty metodę Jeffersona-d’Hondta (oraz inne metody ilorazowe).

Więcej informacji

Badania nad polityką europejską

Parlament Europejski - podsumowanie VII kadencji

W 2014 r. zakończyła się siódma kadencja Parlamentu Europejskiego, która rozpoczęła się w 2009 r. Pod co najmniej trzema względami był to szczególnie ważny okres dla Unii Europejskiej i samego Parlamentu. Po pierwsze, 1 grudnia 2009 r. wszedł w życie Traktat z Lizbony, który dokonał istotnej zmiany zasad funkcjonowania Unii Europejskiej. Parlament Europejski znalazł się w nowej, ambiwalentnej sytuacji. Z jednej strony, jego kompetencje prawodawcze uległy znacznemu poszerzeniu, przez co uzyskał on bezprecedensową możliwość kształtowania prawodawstwa wtórnego UE na równi z Radą.

Więcej informacji

Interesy narodowe w Parlamencie Europejskim

Celem projektu jest zbadanie, kiedy, w jakim stopniu i z jakim skutkiem posłowie do Parlamentu Europejskiego kierują się w głosowaniu nie stanowiskiem swojej grupy politycznej, ale interesem narodowym.

Więcej informacji

Badania nad polskim procesem legislacyjnym

Spójność klubów parlamentarnych w Sejmie IV, V, VI i VII kadencji

Spójność grupy w zgromadzeniu decyzyjnym to inaczej zgodność stanowisk podmiotów wchodzących w skład tej grupy. Gdy zgromadzenie podejmuje decyzje w drodze głosowania, to spójność można badać poprzez obserwację zachowania tych podmiotów w poszczególnych głosowaniach. Wielkość tę można w tej sytuacji skwantyfikować za pomocą odpowiednich wskaźników.

Więcej informacji

Empiryczna analiza uprawnień hamujących prezydenta w procesie stanowienia prawa

Projekt zakłada pierwszą kompleksową analizę wszystkich wet i wniosków prezydenckich do Trybunału Konstytucyjnego, złożonych w III, IV, V, VI i VII kadencji Sejmu, oraz w ciągu pierwszego roku VIII kadencji.

Więcej informacji

Instytucja poprawki legislacyjnej w polskim procesie ustawodawczym

Poprzez analizę ilościową zjawiska inicjowania i przyjmowania poprawek na forum Sejmu, badacze zamierzają wyjaśnić, jaką funkcję pełnią poprawki w praktyce legislacyjnej Sejmu (wśród rozważanych hipotez jest m.in. poprawka jako narzędzie technicznej korekty projektu, jako instrument polityki transakcyjnej, jako narzędzie wewnątrzpartyjnych frakcji lub lobbingu, czy też jako sposób komunikacji z elektoratem),...

Więcej informacji

Transpozycje dyrektyw w Unii Europejskiej

Polska należy do krajów mających największy deficyt implementacji prawa wtórnego UE, w tym największe opóźnienia w transpozycji dyrektyw, a zjawisko to sukcesywnie się pogłębia.

Więcej informacji

Projekty realizowane we współpracy z innymi instytucjami

Platforma Politologii Empirycznej

Projekt „Platforma Politologii Empirycznej" jest odpowiedzią na wyzwania stawiane naukom politycznym w Polsce, w szczególności te dotyczące promocji ośrodków naukowych, jak i ich aktywności informacyjnej na temat prowadzonych aktualnie programów oraz uzyskiwanych wyników badań.

Więcej informacji

Reforma nauki i akademii w Ustawie 2.0

W pracach Zespołu Projektowego „Ustawy 2.0”, jako jeden z liderów obszarów tematycznych, brał udział  Jacek Sokołowski, Kierownik CBIP UJ. Pod jego kierownictwem opracowane zostały założenia Działu III projektu nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, poświęconego organizacji uczelni.

Więcej informacji